Algemene voorwaarden

1       Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 

1.1       Verkoper: PGN Trading gevestigd te Nijverdal en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.

1.2       Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de producten bij verkoper heeft besteld.

1.3       Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en verkoper tot het tot het leveren van producten door verkoper ten behoeve van koper.

1.4       Producten: alle door verkoper geleverde en te leveren gereedschapswerktuigen die zijn besteld door koper.

1.5       Nettogoederenwaarde: de inkoopprijs (exclusief btw, transportkosten en overige bijkomende kosten), zoals weergegeven op de door Verkoper op enig moment gehanteerde netto-prijslijst.

2       Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door verkoper producten worden aangeboden of geleverd aan de koper.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door verkoper derden worden betrokken.

2.3       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2.4       Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij verkoper deze schriftelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5       Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Koper en verkoper treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van koper.

3       Totstandkoming van de overeenkomst

3.1       Alle prijzen en condities die genoemd zijn in aanbiedingen, catalogi of op de website van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat de genoemde prijzen en condities gedurende een zekere tijd gegarandeerd zijn.

3.2       Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3       Opdrachten c.q. orders worden per e-mail door de verkoper aan koper bevestigd.

3.4       Indien door wensen van Koper, die door verkoper redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de levering van een product en/of dienst die kan worden toegerekend aan Koper), de hoeveelheid werkzaamheden die verkoper op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt, dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden gefactureerd.

4       Levering en uitvoering

4.1       De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

4.2       Iedere overeenkomst leidt voor verkoper tot een inspanningsverplichting waarbij verkoper zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.

4.3       Verkoper heeft het recht de overeenkomst in verschillende fasen c.q. leveringen uit te voeren en om het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.4       Leveringen in Nederland geschieden Franco huis. In afwijking van het vorenstaande behoudt Verkoper zich het recht voor bij leveranties tot en met € 300,00 nettogoederenwaarde een toeslag voor de transportkosten in rekening te brengen. Zendingen die naar het buitenland gaan worden tegen kostprijs berekend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.5       Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door verkoper een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verkoper op. Koper kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Koper kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen verkoper de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor koper een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.6       Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

4.7       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.8       De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

5       Beëindiging van de overeenkomst

5.1       Verkoper is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan koper, indien koper in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door verkoper verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

6       Intellectuele eigendomsrechten

6.1       Verkoper is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem - in het kader van de overeenkomst - aan Koper verstrekte of - in het kader van deze overeenkomst - gebruikte producten en/of diensten.

6.2       Koper mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper geen gebruik maken van deze producten en/of diensten waarop Verkoper rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst.

6.3       Verkoper is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Kopers.

7       Betalingsvoorwaarden

7.1       Koper is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met verkoper gesloten overeenkomst.

7.2       De prijzen zijn vastgesteld op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar zijn onderhevig aan prijswijzigingen. De verkoper behoudt zich derhalve recht voor de vastgestelde prijzen te wijzigen indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en de aflevering de door Verkoper te betalen inkoopprijzen, belastingen, heffingen, transportkosten, opslagkosten en/of verzekeringskosten hoger zijn geworden.

7.3       Tenzij anders vermeldt dient betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.4       Verkoper heeft het recht het factuurbedrag te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van 2%, berekend over het totale nettogoederenbedrag vermeerderd met vracht- en administratiekosten, welke kredietbeperkingstoeslag de koper van het door hem verschuldigde kan aftrekken, indien betaling plaatsvindt binnen 8 dagen na factuurdatum.

7.5       Na het verstrijken van de overeengekomen termijn is koper in verzuim. Koper is vanaf het moment van verzuim aan verkoper over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.6       In geval er meerdere kopers zijn, is elke koper jegens verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de producten ten behoeve van al deze kopers zijn besteld.

7.7       Door koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.8       In het geval koper bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan verkoper mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Koper niet opschorten.

8       Beperking c.q. uitsluiting aansprakelijkheid

8.1       Verkoper is jegens koper slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien verkoper niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst.

8.2       Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de geleverde producten en de daaromtrent gefactureerde bedragen.

8.3       Indien door of in verband met de geleverde producten door verkoper of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de
door verkoper afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat verkoper in verband met die verzekering draagt.

8.4       Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door koper waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

8.5       Verkoper zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verkoper is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens koper of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. De koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen koper en verkoper samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van verkoper.

9       Risico-overgang

9.1       Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken aan de koper in de macht van de koper worden gebracht.

10    Garanties, onderzoek en reclames

10.1     De door verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2     De in lid 1 bedoelde garantie geldt voor de navolgende artikelen als volgt:

-          2 jaar: Topex handgereedschap, Graphite machines/accessoires, Flo Tuingereedschap

-          10 jaar:Fala kranen

-          25 jaar: Neo handgereedschap met het 25 jaar garantie logo.

10.3     Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

10.4     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.5     De koper die aanspraak maakt op garantie is gehouden het artikel, inclusief bijgeleverde accessoires, met de originele aankoopbon bij verkoper in te dienen bij gebreke waarvan de garantieaanspraak niet in behandeling wordt genomen door verkoper. Eventuele kosten verband houdend met de retourzending van het artikel komen voor rekening van koper.

10.6      is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. De koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.7     Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

10.8     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

10.9     Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan verkoper te verschaffen, tenzij verkoper anders aangeeft.

10.10   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

10.11   Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

11    Verjaringstermijn

11.1     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verkoper en de door verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

11.2     Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de koper verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

12    Overmacht

12.1     Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of van derden daaronder begrepen. verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3     Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4     Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

13    Incassokosten

13.1     Indien de koper de vordering niet tijdig voldoet zal verkoper, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee bepalingen.

13.2     Indien de koper een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 175,00.

13.3     Verkoper is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Verkoper zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat koper aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval koper in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

14    Geheimhouding

14.1     Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.

14.2     Verkoper bewerkstelligt dat zijn werknemers en derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.

14.3     Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

15    Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

15.1     Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing.

15.2     De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.

15.3     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

15.4     Verkoper heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

15.5     Indien verkoper de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal verkoper de wijzigingen tijdig bekend maken. De gewijzigde voorwaarden zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

15.6     Indien koper een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Koper dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan verkoper te vermelden.

16    Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

16.1     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met koper. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.